آرامش الهی!

احمد آقای روحبخش:

در جریان خرداد چهل و دو که فرزند بزرگ ایشان به همراه عده‌ای از روحانیون باز داشت شده بودند بعضی از علما مشهد برای تسلی خاطر حاج شیخ به منزل ایشان می‌روند ولی ایشان را کاملا آرام می‌یابند.

یکی از آقایان به ایشان می‌گوید ما برای تسلی خاطر شما به اینجا آمدیم ولی حالا شما موجب تسلی و آرامش ما شدید!

ایشان در جواب می‌گوید:

من هر چه فکر کردم دیدم فرزندم خلاف شرعی مرتکب نشده است که به خاطر آن بازداشت شده باشد، بنا بر این جای نگرانی نیست.

نگرانی و ناراحتی من زمانی بود که می‌شنیدم او را به خاطر ارتکاب خلاف بازداشت کرده‌اند.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی