آنان که فکر گناه هم نمی کنند!

گاهی می فرمود:

اگر انسان باطن گناه و ملكوت آن را متوجه بشود فكر گناه هم نمی كند.

{مرحوم حاج سید مرتضی خلخالی می ‌گفت:

مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی معصیت كه نكرده بماند، فكر معصیت هم به خود راه نداده است. }