احتیاط در حق الناس (امور مالی و غیره)

مرحوم حاج آقا اهتمام زیاد و فوق العاده نسبت به حق الناس و اموال مردم و حفظ امانت و برگرداندن به موقع آن به صاحبش حتی در چیزهای كم ارزش داشت.

در این جهت علاوه بر آن كه خود عملا بسیار مقید بود به دیگران مخصوصا به خانواده وفرزندان نیز به طور مكرر توصیه می‌كرد و اگر گاهی بی اهمیتی از كسی در این رابطه می‌دید بسیار ناراحت می‌شد.

مثلا اگر كسی چیزی را به عنوان فروش یا هدیه به منزل می‌آورد، چنانچه آن چیز داخل ظرف یا كیسه‌ای و یا چیز دیگری -هر چند كم ارزش -بود حتما باید آن را به صاحبش بر می‌گرداند.