احتیاط در مورد اداره اوقاف!

آسید محسن موسوی:

در روستای سیچ(از توابع کلات نادر)  یک باغ وقفی بود.

گاهی ایشان به آن باغ می‌رفتند و متولی باغ برای ایشان میوه می‌آورد، ایشان از میوه آن باغ می‌خورد.

اما وقتی که اوقاف روی آن دست گذاشت احتیاط می‌کرد و دیگر از میوه آن باغ نمی‌خورد.

البته به ما نمی‌گفت شما نخورید!

اما خودش عذری می‌آورد كه صاحب باغ ناراحت نشود.