احتیاط نسبت به اموال بی ارزش!

روزی مقداری میوه خریدند.

مغازه دار پاکت نداشت، آنها را در کیسه پوسیده‌ای ریخت، که به نظر بی ارزش می نمود!

روز بعد که حاج آقا تأکید داشت که پیش از حرم همان کیسه پاره را به صاحبش برسانم. 

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی