استخاره ای عجیب!

آقای محمدرضا بهره مند نقل کرد:

استادی داشتیم در مشهد که گاهی بعد از درس حکایات و خاطره هایی را بیان می کرد.

از جمله می گفت:

روزی خدمت مرحوم آیت الله  میلانی بودیم، شخصی از ایشان درخواست استخاره کرد.

ایشان با قرآن استخاره کرد و فرمود خوب است.

آن شخص هم حرکت کرد که برود.

یک نفر روحانی در کنار آقا بود به آیه که برای استخاره آمده بود نگاه کرد دید آیه این است:

 الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثين‏ …(النور : ۲۶)

آقا متوجه تعجب این روحانی شدند

فورا آن شخص را صدا زدند و فرمودند:

این استخاره را برای چه می خواستی؟

گفت من گمرک چی هستم و می خواستم با دختر یکی از همکارانم ازدواج کنم!

افراد حاضر متوجه شدند که چطور ایشان از آیه ای که به ظاهر برای استخاره خوب نیست فرمودند خوب است.