اشتغال زیادی به كتب عامه!

از مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی چنی نقل شده است كه:

ایشان در عالم خواب مشاهده می کند كه ابوحنیفه با امام صادق علیه السلام در حال بحث و مناظره هستند، و در همین حال آن مرحوم از ابوحنیفه دفاع می كند .

خودش چنین تعبیر كرده بود كه چند روزی است كه اشتغال زیادی به كتب عامه دارد . (و شاید این اشتغال زیاد نوعی گرایش به عامه است)

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی