افت شدید علمی در عصر حاضر

استادمان مرحوم میرزا علی آقای فلسفی (در جلسه درسشان در مشهد مقدس در دهه ۶۰ شمسی) می فرمود:

شهر تهران در ۵۰ سال پیش از این از نظر وسعت و جمعیت حدود یک پنجاهم زمان فعلی بود

اما مجتهدین آن دوره حدود ۵۰ برابر این زمان بود.!!

( لازم به ذکر است که آن استاد بزرگ متولد تهران و تا سن ۲۲ سالگی در آن شهر بوده و به تحصیلات ابتدایی و حوزوی  اشتغال داشته است.

سپس برای ادامه تحصیل به نجف اشرف منتقل شده

و پس از رسیدن به مقام عالی اجتهاد دو با ره به تهران مراجعت کرده و مدتی در آن شهر به خدمات ارزنده علمی و ارشاد مردم  پرداخته

و در نهایت به سال ۱۳۴۸ به مشهد عزیمت نموده است)