افراد استثنایی!

مرحوم آشیخ ذبیح الله قوچانی از آن خوب خوب‌ها بودند.

من چند نفر را در زندگیم که دیدم، اینها چیزهای استثنایی بودند.

خدا رحمت کند مرحوم آشیخ مجتبی قزوینی در مشهد و مرحوم آقای فکوری در قم ، یک خصوصیاتی داشتند،

یکی هم مرحوم آشیخ ذبیح الله قوچانی بود.

یک کسی راجع به آشیخ ذبیح الله می ‌گفت:

آدم وقتی می ‌خواهد میخی را بیرون بکَشد با گازانبر خوب می ‌تواند راحت بیرون بیاورد.

امااگر با گازانبر بخواهی یک کلمه باطل از دهان حاج شیخ بیرون بیاوری نمی ‌شود.