انگور تازه در غیر فصل!

 

حاج محمد رضا ابراهیمی‌نژاد:

همراه با عده‌اى به منزل مرحوم حاج شیخ رفته بوديم

ايشان از اتاق مجاور مقدارى انگور تازه براى ما آورد، با آن كه آن موقع فصل انگور نبود.

اين امر تعجب مارا برانگيخت،

وقتى حاج آقا از اتاق بيرون رفت ما به اتاق مجاور نگاه كرديم چيزى نديديم

وقتى ايشان دوباره به اتاق برگشت يكى از حاضران گفت حاج آقا! ما از انگور سير نشديم.

ايشان به همان اتاق رفت و دوباره انگور تازه آورد.

خیلی تعجب کردیم اما ابهت حاج شيخ مانع شد در این باره از ایشان بپرسیم. 

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی