انگور تازه در غیر فصل!

 

حاج محمد رضا ابراهیمی‌نژاد:

همراه با عده‌اى به منزل مرحوم حاج شیخ رفته بودیم

ایشان از اتاق مجاور مقدارى انگور تازه براى ما آورد، با آن که آن موقع فصل انگور نبود.

این امر تعجب مارا برانگیخت،

وقتى حاج آقا از اتاق بیرون رفت ما به اتاق مجاور نگاه کردیم چیزى ندیدیم

وقتى ایشان دوباره به اتاق برگشت یکى از حاضران گفت حاج آقا! ما از انگور سیر نشدیم.

ایشان به همان اتاق رفت و دوباره انگور تازه آورد.

خیلی تعجب کردیم اما ابهت حاج شیخ مانع شد در این باره از ایشان بپرسیم. 

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی