اگر نصف ثروتم را بخواهد می‌دهم!

حاج شیخ می‌فرمود:

یکی از اهالی قوچان گفته بود اگر آشیخ ذبیح الله نیمی (ظاهرا) از ثروت مرا بخواهد به او می‌دهم.

ولی یقین دارم که او چنین در خواستی نمی‌کند.

ایشان این جریان را با لبخند نقل می‌کرد!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی