تعلم من ذی علم!

می‌فرمودند: استفاده از روایات اهل بیت تعلم من ذی علم است.

كه خود این تعبیر “تعلم من ذی علم” خیلی لطیف است،

ما متعبد هستیم به فرمایشاتشان، طبیعی است،

وقتی ما آنها را حجت خدا می‌دانیم متعبدیم،

ولی به گونه‌ای آنها مطلب را بیان كرده‌اند در اكثر موارد كه انسان می‌بیند مطلب همین طور است.