تنها مورد وسواسی حاج شیخ!

می فرمودند:

در عمرم هیچگاه دچار وسواس نشدم، مگر یک مورد و آن هم زمانی بود که کسی به من امانتی سپرده بود و من آن را در حجره گذاشته بودم.

وقتی از حجره خارج می‌شدم و درب آن را قفل می‌کردم و می‌رفتم،

گاهی در میان راه شک می‌کردم و چند بار برمی‌گشتم که ببینم آیا درب را خوب قفل کرده‌ام یا نه؟

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی