جایی که شوخی را جدی می گیرند!

بزرگی از علمای نجف اشرف پس از آن که از دنیا رفت، یكی از شاگرانش اورا در خواب دید از او پرسید:

در این عالم چه خبر است؟

جواب داد آنچه ما در آن عالم شوخی گرفتیم اینجا جدی گرفتند!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی