خواستم جبران کنم اما نشد!

فرمودند:

روزى در مدرسه مروى تهران بودیم،

یک نفر از اهل سنت به عنوان شکایت از برخورد بعضى از شیعیان به آنجا آمده بود.

طلبه‌ای آنجا بود، در جواب سنی گفت اینها نتیجه ضربه ای است که درصدر اسلام وارد شد.

این سخن به شدت آن مرد سنى را ناراحت کرد.

من براى جبران این قضیه، سیگارى روشن کردم و به آن مرد سنى دادم تا بلکه ناراحتى او رفع بشود،

اما هر چه کردم دیگر فایده‌ای نداشت.

آری! نباید حتى با مخالفان برخورد تند داشت.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی