خواستم جبران کنم اما نشد!

فرمودند:

روزى در مدرسه مروى تهران بوديم،

يك نفر از اهل سنت به عنوان شكايت از برخورد بعضى از شيعيان به آنجا آمده بود.

طلبه‌ای آنجا بود، در جواب سنی گفت اينها نتيجه ضربه ای است که درصدر اسلام وارد شد.

اين سخن به شدت آن مرد سنى را ناراحت كرد.

من براى جبران اين قضيه، سيگارى روشن كردم و به آن مرد سنى دادم تا بلكه ناراحتى او رفع بشود،

اما هر چه كردم ديگر فايده‌ای نداشت.

آری! نبايد حتى با مخالفان برخورد تند داشت.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی