دنگ خود را بپردازید!

آقاجان به ما مکررا  توصیه می‌كردند:

اگر به مسافرت می‌روید یا اطاق طلبه ها میهمان می‌شوید حتما دنگ خود را بپردازید!

و هرگز سربار كسی نشوید.