دیدار با حاج شیخ

گاهی با آقای موسوی نژاد راه می‌افتادیم از مشهد به قوچان،

فقط برای دیدن ایشان و هیچ کاری دیگری نداشتیم.