رادیوها را با تبر شکستند

 اوایلی که مرحوم حاج شیخ به قوچان آمده بودند یک شب ایشان خطاب به مردم فرمودند:

با این حالتهایی که شما دارید روز قیامت که صف انبیاء شهداء تشکیل شد و انشاء‌الله شما بروید توی این صفها.

روز قیامت همه چیز مجسم می‌شود، من جمله این صندوق چوبی (رادیوهای آن زمان) که در خانه بعضی از شما هست.

این را روی سر شما بگذارند، همان صداهای کذایی هم از آن در آید، شما را راه بدهند بگویند شما اهل این هستید که بروید مثلا توی صف امام حسین،

خودت خجالت نمی‌کشی با این جعبه و این صدا بروی در صف امام حسین بایستی، چون همه مجسم می‌شود.

ضمنا هم مسایل آنها را هم قبلا گفته بودند که معامله آن حرام است. چون آن زمان اکثریت استفاده آن حرام بود.

از فردایش اینها را کنار درختها گذاشتند با تبر شکستند. اولین نفر آقای کیوان این کار را کرد.

تأثیر این صحبت خیلی روشن بود یادم هست خیلی رادیو شکسته شد.

همچنین ایشان شبی در قوچان راجع به رادیو و مفاسد آن اشاره‌ای کرده بود، صحبتهای ایشان در بعضی از افراد تأثیر بسزایی گذاشت، به طوری که عده‌ای رادیوهای خود را از بین بردند.

از جمله آنها همسایه ما حاج فرج قناد بود که وی رادیوی خود را از محل مرتفعی به زمین پرتاب کرده بود.

به وی گفته بودند می‌توانستی رادیو را به کس دیگری بدهی و خودت از آن استفاده نکنی.

در پاسخ گفته بود این وسیله دست هر کس باشد مفسده دارد.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی