زیان زندگی تشریفاتی اهل علم

مدتى که در نجف اشرف بودم می‌توانستم براى خانواده‌ام زندگى مرفهى راه بیندازم.

ولى هرگز چنین کارى نکردم و همیشه به حداقل زندگی اکتفا می‌کردم.

علتش هم این بود که فکر می‌کردم اگر در نجف خانواده من به رفاه عادت کنند، در آینده که به ایران برگردم، دیگر نمی‌توانند ساده زندگى کنند.

زندگانى تشریفاتى یک روحانى به خصوص در بعضى از شهرها ى ایران با هدف ارشاد مردم سازگار نیست

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

.