عاقبت حرمت نگه نداشتن کلیدار حرم

مرحوم حاج شیخ در نجف در سور (ابتدای شارع طوسی ) منزل داشتند.

در همسایگی ایشان منزل کلیددار حرم بود که به منزله متولی بود.

متولی در عروسی پسرش در سالن ورودی منزل، حدود ده خمره شراب همراه با لیوان گذاشته بود که مدعوین در رفتن و برگشتن هر چه خواستند بخورند.

بعد از مدتی متولی مریض می‌شود و او را برای معالجه به لندن می‌برند.

او همان جا فوت می‌کند. جنازه او را با هواپیما به عراق می‌آورند.

وقتی تابوت را روی تخت غسالخانه باز می‌کنند، می‌بینند جنازه اشتباهی آمد، داخل تابوت یک سیاه هندی یا پاکستانی است.

برای این که آبروریزی نشود، تشییع جنازه‌ی تصنعی می‌کنند و جنازه را هم به کسی نشان نمی‌دهند و در محل دفن متولی دفنش می‌کنند.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی