عاقل بیشتر است یا دیوانه؟

به بهلول عاقل آن فرزانه کامل گفتند دیوانگان شهر را بشمار!

گفت: ” دیوانه های” شهر آنقدر زیادند که نمی شود شمرد ،

اگر بخواهید :” عاقلان و خردمندان ” را برای شما میشمارم که:” اندکند “.

(آری بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُون‏ – العنکبوت : ۶۳)