عید الزهراء نجف

در ایام عید الزهرا در نجف اشرف، بچه‌ها برنامه‌هایی داشتند.

از جمله این که چوبهای فردی به نام سبزعلی را برداشته بودند و یک عده از آنان فریاد می‌زدند:

لا فتی الا علی (جوانمردی نیست جر علی)

گروه دیگر هم می‌گفتند: هذا الخشب مال سبزعلی (این چوب مال سبزعلی است)

گاهی هم به عبای بعضی از علما جوهر می‌پاشیدند.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی