فعل مسلم محترم است!

حاج آقا می فرمودند:

فعل مسلم محترم است لذا به هر شکلی زحمت افراد را باید جبران کرد.

ایشان در مورد بچه‌های نابالغ احتیاط بیشتری داشتند.