قدرت تعقل و تفكر درتمامی حركات و سكنات!

از دقت بالایی در تمام جزئیات وكلیات مسائل و مطالب برخوردار بودند كه باید گفت در تمامِ حركات و سكنات ایشان تعقل و تأمل حاكم بود…

در كوچكترین كاری كه در جریانش قرار می گرفتند فكر می ‌كردند و رعایت جوانب را می ‌كردند.

و این حالت، حالت بسیار فوق العاده‌ای است كه اگر ملكه انسان شود تمام كارهایش {اصلاح خواهد شد}

این طور نباشد كه هر چه پیش آمد {خوش آمد}

و این از مهمترین چیزهایی است كه اگر كسی نصیبش بشود در زندگی {از مرتبه ای از کمال برخوردار  شده است}

و این مطلب در ایشان به تمام معنا در تمام حالات احساس می ‌شد.

به هرحال در همه حالات این قدرت تعقل و تفكر در كار بود و هیچ شتابزدگی در ارتباط با مسائل اخلاقی اجتماعی علمی  در كار نبود. از آرامش خاصی برخوردار بودند.