ماجرای کلید دار نجف!

می‌فرمودند:

در زمان ما در نجف اشرف كلید دار وقت را به لندن جهت معالجه بردند و در آنجا فوت كرد و جنازه او را با هواپیما به بغداد و از آنجا به نجف اشرف منتقل کردند.

در هنگام غسل مشاهده نمودند كه جنازه از شخص سیاهپوستی است كه در همان بیمارستان فوت كرده بود و اشتباهی آورده اند.

سر و صدای عجیبی شد، سیاه را در وادی السلام دفن کردند و جنازه دیگری از لندن به اسم كلید دار آوردند كه قابل قبول مردم واقع نشد.

نقل کردند که همین كلید دار چند وقت قبل در مجلس عروسی دخترش در راهرو منزل در مسیر ورود و خروج میهمانها خمهای متعددی از شراب گذاشته بود كه در ورود و خروج عوض آب استفاده می‌شد

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی