مبادا باطلی ترویج شود!

حاج شیخ عبدالحسین واعظ‌ زاده:

یکی از ویژگیهای مرحوم حاج شیخ این بود که بسیار مواظب بود مبادا ترویج باطل شود یا کسی را تایید کند که مورد رضای خدا نباشد.

برای نمونه روزی برای تشییع فردی (شاید آقا سید علی قوچانی) به وادی السلام رفته بودیم.

حاج شیخ حکم متصدی امور میت را داشت و یا شاید وصی صاحب جنازه بود.

کنار دیوار نشسته بود، عالمی معروف و استخوان‌ دار آقای … که فردی فصیح و بلیغ بود، تصادفا می‌خواست کنار حاج شیخ قرار بگیرد.

حاج شیخ شاید به خاطر ارتباط آن فرد با دولت و یا مسائل عقیدتی شبهه داشت که کنار هم قرار گیرند.

از کنار ایشان بودن به حدی حساس شد که صورتش سرخ شد و با دستپاچگی آن طرفتر رفت که مبادا ترویج اندکی از این آقا بشود!