هرجایی نباید رفت!

به بعضی از مکانهایی که برخی از مردمی که چندان اهل رعایت مسایل شرعی نبودند نمی ‌رفتند،

حتی در ساعات خلوت که کسی در آنجا نبود.

می ‌فرمودند: در این مکان‌ها معصیت خدا می ‌شود.