همه کاره منطقه بود اما…

مرحوم آیت الله حاج آقا تقی قمی در منزلشان می‌فرمود:

ما در قضیه ازدواج آسید محمد کاهانی به منطقه قوچان رفتیم.

مرحوم حاج شیخ با این که آقا و همه کاره آن منطقه بود، ولی برای نماز و غیره چنان مرا جلو می‌انداخت و احترام می‌کرد که اگر کسی آشنا نبود فکر می‌کرد که من همه کاره آن جا هستم.

ایشان می فرمود:

این جهت بسیار مهمی است که کسی آن هم در محل آقایی خودش، این گونه عمل کند!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی