همین امشب به صاحبش برسانید!

حاج حسین روحبخش:

در منزل حاج آقا مجلس روضه ای بود،

مجلس كه تمام شد و مردم رفتند، كلاهی به جا مانده بود.

حاج آقا با حالتی خاص پرسید: این كلاه مال كیست؟

با پرسجو بالاخره صاحب آن معلوم شد.

ایشان فرمود: كه کلاه را ببرید و آن را به صاحبش برسانید!

گفته شد كه فردا صبح این كار می‌كنیم.

فرمود: نه همین امشب باید آن را به صاحبش برسانید.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی