همین طوری که هست بفروشید!

حاج باقر آقا:

حاج آقا منزلی داشتند در راسته نوغان(واقع در خیابان طبرسی مشهد)

وقتی می‌خواستند منزل را بفروشند، من اجازه خواستم که خانه را سر و صورتی بدهم.

ایشان اجازه ندادند و فرمود:

نه همین طور که هست مشتری بیاورید.