همین طوری که هست بفروشید!

حاج باقر آقا:

منزلی داشتیم در خیابان راسته نوغان مشهد،

مرحوم حاج آقا تصمیم به فروش آن گرفته بودند،

من اجازه خواستم که  خانه را سر و صورتی بدهم.

فرمودند: نه همین طور که هست مشتری بیاورید.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی