هیچ گاه کاسه‌ام را به خانه مرحوم آقا سید ابوالحسن نبردم

در ابتدای ازدواجم در نجف اشرف گویا فردی تنگدستی مرا در امر ازدواج به مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی رسانده بود.

آقا سید ابوالحسن مرا خواست و فرمود:

من گرفتارم، سن من هم زیاد است، نمی‌توانم خودم به طلبه‌ها رسیدگی کنم،

اینجا مثل حوضی است که طلبه‌ها خودشان باید بیایند و کاسه‌شان را پر کنند.

مرحوم حاج شیخ می‌فرمود: ولی من هیچ گاه کاسه خود را به خانه مرحوم سید نبردم.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی