و الله اگراینجا بمانم!

آقای رحیمی:

در سفری كه حاج شیخ از مشهد به قوچان رفته بود و در منزلی سكونت اختیار كرده بود ما هم به اتفاق آقای محمد باقر ذاکری میهمان ایشان شدیم.

حدود یك هفته با ایشان بودیم، در این مدت فقط غذاهای حاضری و ساده می‌خوردیم.

بالاخره حوصله رفیق ما سر آمد و تحمل خود را از دست داد و گفت:

و الله اگر اینجا بمانم!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی