کلمات قصار مرحوم حاج شیخ محمدعلی واعظ خراسانی- بخش ۲

خطاب به فرزندش وقتی که او را در آخر شب در حال خواب می دید: مثل مرده خوابیده!

کار برای خدا بکن! درس برای خدا بخوان!

منبر می روی برای خدا، مبادا دروغ بگویی برای این که مردم گریه کنند!

منبر برای پول نروی!

خدا را در نظر داشته باشید!

این معصیت شما بر قلب امام حسین علیه السلام سخت تر از تیر سه شعبه است.

(این جمله را از شیخ جعفر شوشتری نقل می کرد و می فرمود: من منبر شیخ را درک نکردم ولی زمان او را درک کردم.)

مرا هفتاد مرتبه بکشند بهتر از یک نگاه کردن به جوان امرد از روی شهوت است.

(این جمله را ایشان مکررا از امیرالمومنین علیه السلام متذکر می شد)

صد و بیست سال عمر کردم هنوز آدم نشدم.

(این جمله را اواخر عمر شریفش می فرمود. البته صد و بیست حال حدودی و تقریبی بود نه تحقیقی.)

هنوز آدم نشدیم.

گریه کننده مردند، گریه آوردنده ها مردند.

{مجالس فعلی} صورت مجلس است {نه مجلس واقعی}

با خدا انصاف نکردیم. با پیغمبر انصاف نکردیم. با امام انصاف نکردیم.

ما هنوز خدا را نشناختیم. پیغمبر را نشناختیم. امام را نشناختیم.

{چون اگر اینها را می شناختیم اطاعتشان می کردیم}

قبسات من تاریخ حیاه خطیب العلماء الشیخ محمد علی الخراسانی قدس سره – ص ۳۵