حاج باقر آقا:

با ماشین از کوچه جوادیه(واقع در خیابان طبرسی مشهد) می‌گذشتیم.

از یکی از مغازها‌ بادمجان مفصلی توی خیابان ریخته بود. با همه احتیاطی که کردم یکی از بادمجانها زیر چرخ ماشین رفت.

حاج آقا فرمود: برو پولش را بده، یا صاحب مغازه را راضی کن!