دقت در برخورد با نامحرم!

یک روزی همراه ایشان به خانه کسی رفتیم، در زدیم.

ایشان بلافاصله حلقه در را گرفتند كه در باز نشود.

اول متوجه نشدیم که ایشان چرا این کار را کرد.

اما بعد منتقل شدیم كه خیلی از جاها یك خانمی  پشت در می ‌آید و از بی‌دقتی زود در را باز می ‌کند كه كیست چه كار دارد.

ایشان در را گرفتند كه اگر چنانچه نامحرمی  پشت در بود، با او مواجه نشوند.