حیات شهداء در عالم برزخ !

سؤال: آیا حیات شهداء با حیات مؤمن غیر شهید در عالم برزخ فرق دارد؟

جواب: بلی، حیات روحی و معنوی شهید در عالم برزخ، حیات خاص فوق العاده‌ای است که مؤمن غیر شهید در عالم برزخ از این رقم حیات بهره‌ای ندارد!

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله