زمانه بعضی از مردم را به تأخیر انداخته‌ است!

مرحوم حاج شیخ راجع به افرادی که صادق و بدون غل و غش بودند چنین تعبیر می فرمود:

این آقا از مردم صد یا دویست سال پیش است كه زمانه او را به تأخیر انداخته‌ است!

(نکته این تعبیر بر اهلش پوشیده نیست)

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله