مذاق امام فهمى!

حدس مى ‏زنم آقاى آسید ابوالحسن از نظر فهم روایت بر آقاى نائینى مقدم باشد. خود آسید ابوالحسن هم همین عقیده را داشته است. آقاى حاج فقیهى به تناسب قضیه‏ اى از آسید ابوالحسن نقل مى‏ کرد که ایشان مى‏ گفته: «اجتهاد، مذاقِ امام فهمى است» . ایشان در این جهت خودش را مقدّم مى ‏دانسته و به نظر من هم مقدّم بوده است.

آسید محمود شاهرودى شاگرد نائینى بود و به آسید ابوالحسن اتّصال نداشت.

از آقاى آسید محمد شاهرودى، فرزند آسید محمود شاهرودى، پرسیدم: پدر شما راجع به آسید ابوالحسن و آقاى نائینى چه مى‏ گفت؟ او گفت: پدرم مى‏ گفت: از نظر قواعد آقاى نائینى، مقدم است و از نظر فهم روایات، آقاى آسید ابوالحسن .

آسید ابوالحسن اجتهاد را «مذاق امام‏ فهمى» مى ‏دانست و در فهم روایات، ذهن عرفى مستقیمى داشت و از این جهت بر آقاى نائینى مقدّم بود.

بسیاری از بحثهای رایج، لفاظی است و از فطریات اولیه یا متّخذ از روایات نیست. ملاک در فقاهت، توجه به فطریات و فهم درست روایات است و آسید ابوالحسن در این جهت مقدّم بود.

www.zanjani.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *