احتیاط بی مورد!

نقل شده است که روزی مرحوم حاج شیخ علی زاهد قمی در حمام دستش را به در و دیوار حمام می گذاشت.

شخصی به ایشان اعتراض می کند (كه شاید در و دیوار حمام پاك نباشد)

ایشان در جواب می گوید من مقلد شما نیستم.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی