اهتمام به نظم و ترتیب!

ایشان به نظم و ترتیب اهمیت بسیاری قائل بود، مقید بود كه هرچیز را سرجای خودش بگذارد.

و این جهت را به دیگران مخصوصا افراد خانواده مورد تأكید وسفارش قرار می‌داد.

وقتی سفره پهن می‌شد تا سفره كاملا صاف و مرتب نمی‌شد دست به غذا نمی‌برد.

یک وقتی بعد از دسشویی لباسم مرتب نبود و پیراهنم را درست روی بیژامه نینداخته بودم، فرمودند:

سعی کنید مثل آدمهای بزرگ مرتب و سنگین باشید!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی