جنس بهشت

جنس بهشت

جنس بهشت جنس نور است، آنجا محتاج به چراغ برق و خورشید و آفتاب نیست، همه‌اش نور است،

کسى که وارد آنجا مى‌شود باید نور باشد، سر تا پایش نور باشد.

این معصیت تاریک مى‌کند آدم را، ظلمانیش مى‌کند، از لیاقت رفتن به بهشت مى‌اندازد آدم را،

آن وقت بهشت حرام مى‌شود بر این آدم بحرمهٍ تکوینیهٍ؛ یعنى محروم است، حرمت شرعى آنجا نیست، محروم است دیگر، حرمت تکوینى یعنى محروم است.

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی