دو شاگرد ممتاز مقدس اردبیلی!

مرحوم سید محمد صاحب مدارك و شیخ حسن صاحب معالم هر دو بزرگوار از شاگردان مرحوم مقدس اردبیلی بودند و باهم مباحثه می كردند.

هروقت می خواستند نماز بخوانند یكی دیگری را جلو می انداخت و به او اقتدا می كرد.

این دو بزرگوار به ترتیب معمول درس نمی خواندند، بلكه فقط جاهای مهم را می خواندند.

از مرحوم مقدس اردبیلی پرسیدند چرا این دو نفر این گونه درس می خوانند؟!

فرمود: سترون تصانیفهما (به زودی تصانیف آن دو را خواهید دید.)

بعدها مرحوم آقا سید محمد كتاب مدارك را نوشت و مرحوم شیخ حسن كتاب معالم را تصنیف كرد.

گویا این دو بزرگوار از طرف مادر با یكدیگر نسبتی هم داشته‌اند. 

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی