مراتب و حالات نفس!

از حاج شیخ سؤال شد که این که می گویند نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمئنه آیا ما نفوس متعدد داریم؟

ایشان فرمود نفس یک نفس است اما حالات آن مختلف است.

نفس اماره ترقی می‌کند می‌شود نفس لوامه و در آخر می‌شود نفس مطمئنه.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی