پاسخ مرحوم در بندی به صاحب جواهر!

روزی مرحوم صاحب جواهر به مرحوم در بندی صاحب کتاب اسرار الشهاده می گوید: آیا جواهر ما را دیده‌اید؟

ایشان در جواب می گوید: از این جواهر در خزائن ما بسیار است.

 ( مرحوم در بندی كتابی دارد به نام خزائن الفقه)

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی