کتب ضاله!

حاج آقا دو تا کتاب ضاله به من فروختند یکی تفسیر بیان السعاده (از تفاسیر صوفیه) بود و یکی جوامع الکلم ( نوشته شیخ احمد احسایی) و پولش را هم گرفتند،

فرموده بودند که اگر به باقر آقا بدهم شاید به غیر اهل بفروشد.