تفهیم مطلب با بیان شیرین و زیبا

آشیخ عبد الحسین واعظ‌ زاده:

تقریبا از پانزده یا شانزده سالگی در مدرسه قوام نجف اشرف، گاهی درس و گاهی غیر درس از مرحوم حاج شیخ استفاده می‌کردم.

اول برای درس لمعه به منزل ایشان می‌رفتم. سپس مقداری از کفایه را نزد آن مرحوم خواندم.

بیان شیرین و زیبایی داشت که مطلب را به خوبی تفهیم می‌کرد.

این خیلی مهم است که شخص اولا مطلب را فهمیده باشد ـ آن هم کتابی مثل کفایه ـ و بعد هم قدرت تفهیم داشته باشد.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی