جز اخلاص عمل چیز دیگری نیست

می فرمودند:

از شیخ علی زاهد معروف سؤال شد که بعد از اخلاص در عمل چه دستوری است؟

فرموده بودند: شما اخلاص در عمل را درست کنید، چیز دیگری نیست.

به مناسبت نام مرحوم ملا فتحعلی به میان آمد فرمودند که:

ایشان طبق نقل دامادش -که پیرمردی بود در زمان ما که متصدی مدرسه قوام بود-

این مرحوم خیلی آشنا با کتاب و سنت بوده و این دامادش قضایایی را از مرحوم ملافتحعلی نقل می‌کرد.

سابقا نجف بزرگانی داشته و مرحوم محدث نوری شاگرد ایشان بوده است. 

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی