شاید هدایت شود!

حاج باقر آقا:

والده از عراق عصرهای چهارشنبه روضه زنانه داشتند.

حاج آقا زمانی که در منزل نوغان مشهد ساکن بودیم از آقایی برای روضه خواندن دعوت کرده بودند.

بعد متوجه شدند که این آقا گرایش اخباریگری دارد.

به والده گفتند مصلحت است روضه تعطیل بشود.

چون از سویی نمی‌خواستند مثل این آقا در منزل ایشان روضه بخواند،

ازسویی هم اگر کسی دیگر را برای روضه خواندن دعوت می‌کردند، به آبروی این آقا لطمه وارد می شد.

نظر ایشان این بود که آبرویش محفوظ بماند که شاید بعد هدایت شود.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی