همین نانها خوب است!

ّآقای رحیمی:

حاج آقابزرگ در اطراف مشهد بود.

روزی صبحانه خدمت ایشان رفتیم، وقتی سفره را باز كردیم، مقداری نان مانده یا خشك در سفره بود،

اجازه خواستم كه بروم و نان تازه تهیه كنم، اجازه و نداد و فرمود: همین نانها خوب است.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی